Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2014-2017
  Galeria 2014 - 2016
  Galeria 2017
  Galeria 2018
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Usługi rachunkowe
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz szkolenia
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Zaczyna nam brakować rzemieślników. Rozmowa z Dariuszem Gobisem Dyrektorem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2014
  78. rocznica masowych wysiedleń z Gdyni - uroczystości z udziałem gdyńskich rzemieślników
  Bogdan Kostro list graturacyjny
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017
  Konkursy
  Bursztynowe Rzemiosło 2016 - wyniki konkursu
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego - 05.06.2016
  XII Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia - 04.06.2017
  Plebiscyt MISTRZOWIE URODY
  Ciekawe strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Statystyka odwiedzin

Obowiązki podatnika i płatnika

Urząd Skarbowy

Rozliczenia roczne

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni rozliczyć się z dochodów lub strat z działalności gospodarczej składając zeznanie roczne za 2017 r. do końca kwietnia 2018 r.

 

Konieczności sporządzania spisu z natury

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na koniec każdego roku podatkowego, czyli wg stanu na dzień 31 grudnia podatnicy są zobowiązany do sporządzenia i wpisania do księgi wartości spisu z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków.

Ryczałtowcy zamiast podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzą tylko ewidencję przychodów. Oni również mają obowiązek sporządzania remanentu na koniec każdego roku podatkowego i wpisania jego wartości do ewidencji przychodów.

Podatnicy są zobowiązani wycenić materiały i towary objęte spisem z natury wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Spis półfabrykatów oraz wyrobów gotowych i braków wycenia się wg kosztów wytworzenia, natomiast odpadów użytkowych o utraconej wartości - wg oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania (zużycia lub sprzedaży).

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej nie sporządzają żadnego remanentu. 

Zmiana formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Do 20 lutego 2018 r. podatnicy pragnący zmienić terminy rozliczania się z podatku dochodowego (z miesięcznych na kwartalnie lub z kwartalnych na miesięczne), powinni pisemnie zawiadomić swój urząd skarbowy o zmianie metody. Jeżeli nie złożą zawiadomienia, urząd przyjmie, iż w tym roku podatkowym (2018) podatnik będzie rozliczał się z zaliczek na podatek dochodowy w tych samych terminach.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników

Przedsiębiorcy, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych PIT-11 za 2017 r.

PIT-11 składa się do końca lutego 2018 r. (do końca stycznia – patrz niżej) do urzędu skarbowego pracownika oraz wysyła się pracownikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Możliwe jest również wręczenie pracownikowi PIT-11 - wówczas pracownik powinien podpisać na kopii pracodawcy, osobiste odebranie PIT-11 (konieczna data odbioru i czytelny podpis pracownika). Trzecią kopię PIT-11 pracodawcy przechowują w aktach osobowych pracownika. PIT-11 wystawia się również uczniom zawodu (tj. pracownikom, z którymi zawarta została umowa o pracę celem nauki zawodu).

WAŻNE !

Już od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy zasady wysyłki druków podatkowych: PIT-11. Płatnicy podatków co do zasady zobowiązani zostają do wysyłki druków w formie elektronicznej.

Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie do urzędu skarbowego druków PIT-11 w formie tradycyjnego dokumentu pisemnego. Mianowicie formę pisemną stosować mogą jedynie płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników.

Jeżeli płatnicy ze względu na niewielką ilość rozliczanych osób wybiorą formę drukowaną - pisemną, to druki PIT-11 przekazać muszą do urzędu skarbowego do końca stycznia. Gdy zdecydowali się na formę elektroniczną, druki te przekazać mogą organowi skarbowemu do końca lutego. Decyzja o wyborze formy tradycyjnej przyspiesza termin składania druków jedynie w stosunku do urzędów. Zatem jedynie egzemplarze druków, które przesyła się do urzędu skarbowego, sporządza się nie później niż do końca stycznia. Druki PIT-11, adresowane do podatnika można nadal przekazywać do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczą.

Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi, mają możliwość podpisania wysyłanych dokumentów danymi autoryzacyjnymi.

Z formy pisemnej nie mogą korzystać natomiast biura rachunkowe. W ich przypadku forma elektroniczna stosowana musi być niezależnie od ilości osób, dla których przygotowuje się druki.

Ministerstwo Finansów do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej, uruchomiło i rozwinęło system e-Deklaracje - szczegóły pod adresem internetowym: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje

Formularze do druku (deklaracje, które można wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego):

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku

Koniec z PIT rozliczanym przez pracodawcę – PIT-40

Za 2017 r. (ściśle mówiąc już za 2016 r. funkcjonowała ta zasada) pracodawca nie rozlicza już zatrudnionej osoby, choćby otrzymał od niej PIT-12 przed 10 stycznia 2018 r. Nawet po złożeniu przez pracownika PIT-12 w 2018 r. pracodawca powinien go poinformować, że nie sporządzi za niego rocznego PIT (może również nie przekazać pracownikowi tej informacji i wysłać mu po prostu jego PIT-11).

Co może zrobić pracownik:

  • podjąć decyzję, że sporządzi samodzielnie własną deklarację podatkową na podstawie PIT-11 od pracodawcy,

  • wypełnić w terminie od 1 stycznia do 16 kwietnia 2018 r. wniosek PIT-WZ (WAŻNE! Złożenie PIT-WZ nie zastępuje wprost zeznania podatkowego) o sporządzenie rocznego PIT przez urząd skarbowy, po czym po weryfikacji zeznania rocznego PIT przygotowanego przez urząd skarbowy – zaakceptować go.

Zatrudniający, który przez pomyłkę sporządzi zatrudnionemu PIT-40, powinien samodzielnie wystawić pracownikowi PIT-11 i wysłać deklarację zarówno do urzędu skarbowego jak i do podatnika. W innym przypadku jego działanie zostanie potraktowane jako niezrealizowanie funkcji płatnika.

 Firmy zrzeszone:
  AUTO-CAMP-SERVICE
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  P.Inst. - Bud. SUCHOCKI
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka